Phòng hội nghị và sự kiện

Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
ROOM NAME Theater U-shaped room Meeting room Classroom Banquet hall Height Surface
Grand Hall 450 120 - 220 350-450 - 405
Chavigny Hall 200 50-70 - 100 120 - 236
Lavender 42 - - 24 - - 50
Lavender 1 120 40 - 80 80 - 159
Lavender 2 - - 8 - - - 15
Lavender 3 50 25 - 30 50 - 70
Lavender 4 40 20 - 25 40 - 50
Rendez-vous - - 18 - - - 70

Special offers