Thông báo pháp lý

Thỏa thuận này chi phối việc bạn sử dụng website tại địa chỉ www.hotelgrandsaigon.com, bao gồm tất cả các trang web, ứng dụng, “”Nội dung”” (như được định nghĩa bên dưới), hàng hóa, dịch vụ, tính năng và chức năng được cung cấp thông qua trang Web này ( gọi chung là “”trang Web””), giữa khách sạn Hotel Grand Sài Gòn và bạn, cho dù bạn tự truy cập trang Web, thông qua một bên trung gian hay thay mặt cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác. Bằng cách xem, truy cập, đăng, tương tác hoặc liên lạc, tham gia vào bất kỳ giao dịch nào (bao gồm cả việc đặt phòng) hoặc theo bất kỳ cách nào khác để sử dụng Trang Web này, vui lòng đồng ý với các điều khoản được nêu trong Chính sách bảo mật của Hotel Grand Sài Gòn tại http://www.hotelgrandsaigon.com/legalnotice. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản nói trên, bạn sẽ không được phép sử dụng Trang Web này.
Chúng tôi có quyền sửa đổi, thêm hoặc xóa các phần trong điều khoản của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Trừ khi có quy định khác, những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi chúng tôi đăng những thay đổi đó tại http://www.hotelgrandsaigon.com/legal. Vì vậy, vui lòng theo dõi trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật tình hình.
Xin lưu ý rằng các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho việc đặt phòng, sắp xếp đặt phòng, nhận phòng, trả phòng, tham gia mua hàng và các giao dịch hoặc hoạt động khác thông qua Trang Web này. Bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu ở đây cũng như mọi điều khoản và điều kiện bổ sung hiện có hiệu lực.
Chúng tôi có quyền thu hồi hoặc từ chối quyền truy cập của bạn vào Trang Web, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này.

ĐIỀU KIỆN
Điều kiện để bạn sử dụng Trang Web: (i) bạn phải từ 18 tuổi trở lên; (ii) bạn phải có thẩm quyền và năng lực pháp lý để chịu trách nhiệm nghĩa vụ ràng buộc về mặt pháp lý, bao gồm cả việc bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này; và (iii) việc bạn sử dụng Trang Web không được vi phạm bất kỳ luật, quy chế, pháp lệnh, quy tắc hoặc quy định nào. Bạn phải đảm bảo rằng bạn đáp ứng tất cả các điều kiện trên. Nếu không, bạn sẽ không được quyền sử dụng Trang Web này.

QUYỀN THAY ĐỔI
Khách sạn có quyền thực hiện các thay đổi, chỉnh sửa, hủy bỏ và cải tiến Trang Web, Nội Dung cũng như các sản phẩm, dịch vụ và chương trình được mô tả trong đó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, kể cả sau khi xác nhận giao dịch.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ QUYỀN MIỄN TRỪ
Bạn sẽ chịu mọi rủi ro trong quá trình sử dụng Trang Web. Trang Web được cung cấp “nguyên trạng” và trên cơ sở “có sẵn” mà không có tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định. Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật hoặc quyền riêng tư của bất kỳ Thông tin liên lạc hoặc thông tin nào được thể hiện trên Trang Web hoặc bất kỳ trang web nào khác được liên kết với Trang Web. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về quyền riêng tư của Thông tin liên lạc và bất kỳ thông tin nào khác, địa chỉ email, thông tin đăng ký và nhận dạng, dung lượng ổ đĩa, thông tin bí mật hoặc bí mật thương mại hoặc bất kỳ nội dung nào khác được truyền qua mạng mà Trang Web truy cập, hoặc những liên kết khác đến việc sử dụng Trang Web của bạn.

Nếu bạn không hài lòng với Trang Web hoặc bất kỳ khía cạnh nào của Trang Web, các thành viên hoặc nhà cung cấp có liên quan ở đây, tùy từng trường hợp, biện pháp khắc phục và duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang Web

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
(Không có phiên tòa xét xử của bồi thẩm đoàn hoặc vụ kiện tập thể, trọng tài, vụ kiện tại tòa án)